Phra Rajmongkolrangsri (Ray of Dhamma Abroad) upon Luang Ta Chi

By Then the abbot was 91th years old of Wat Thai Washington, D.C.

Observances.

ศีลาจาริยวัตร

พึงว่ากล่าวตักเตือนคนอื่น และพึงกีดกันเขาจากความชั่ว คนที่คอยสั่งสอนเช่นนี้ คนดีรัก แต่คนชั่วชัง

Principle

แก่นธรรม

มีธรรมะ คู่ชีวิต พิชิตโลก
ไม่ทุกข์โศก อยู่เหนือโลก
ไร้ปัญหา ครองชีวิต
อยู่ในโลก ด้วยปัญญา
ไร้ปัญหา สงบเย็น เป็นนิรันดร์

Heritage.

มรดกธรรม

หลัก”ทำดีต้องมีมารทำงานต้องมีอุปสรรค”
งานใหญ่ อุปสรรคก็ใหญ่ เหมือนเรือใหญ่ต้องคลื่นใหญ่ ฉะนั้น.

Unlimited Truth

อริยสัจจธรรม

ดูก่อนคอควายและคอคนทั้งหลาย
ขอให้พากันตั้งใจฟังเรื่องของควายและเรื่องของคนต่อไป
จะได้รู้และเข้าใจกันว่า ควายคืออะไร และคนคืออะไร

More features

Teachings of Luang Ta Chi

View all portfolio

Dhamma To Go

แก่นคน  ก็คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตจิตใจของคนหนักแน่นมั่นคง ไม่หวั่นไหวไปตามอำนาจกิเลสตัณหา  ไม้แก่นหรือแก่นไม้  มีประโยชน์แก่คนเราอย่างมหาศาล  เหลือที่จะพรรณนา  แต่ว่าต้นไม้จะมีแก่นหรือเป็นแก่นให้คนเราใช้ประโยชน์ได้ต่าง ๆ นานานั้น  มันก็ยืนหยัดต่อสู้กับดินฟ้าอากาศ  ธรรมชาติมาอย่างยืดเยื้อยาวนาน เพื่อให้มีแก่นให้เป็นแก่น  อนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ต้องการได้  ไม้มีแก่นสามารถอำนวยประโยชน์แก่ผู้ต้องการประโยชน์จากต้นไม้ทุกแง่ทุกมุมในทำนองเดียวกัน   คนเราถ้าพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เจริญคุณธรรม  และศีลธรรมก็เป็นคนประเภทมีแก่น คือ เป็นคนมีศีลดี มีธรรมงาม   ตามหลักธรรมทางศาสนา  หลักธรรมทางศาสนานั่นแหละ  คือแก่นแท้ของคนเรา  คนที่มีศีลมีธรรมประจำจิตใจ  คนนั้นก็เป็นคนมีแก่น  คนไหนปราศจากศีลธรรม  คนนั้นก็เป็นคนไม่มีแก่น  ต้นไม้ประเภทมีแก่นเป็นต้นไม้มีคุณค่าสูง  เป็นที่ต้องการของคนทั่ว ๆ ไป ฉันใด  คนที่มีจิตใจเต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมศีลธรรมก็เป็นที่ต้องการของคนในสังคม  ฉันนั้นเหมือนกัน  ธรรมะที่จะทำให้คนมีแก่นสารนั้น เรียกว่า “สาระธรรม”  มีอยู่ด้วยกัน ๕ ข้อ คือ

 • ๑.สัทธาสาระ แก่นคือศรัทธา ความเชื่อ
 • ๒.สีลสาระ แก่นคือศีล 
 • ๓.สุตสาระ แก่นคือการสดับตรับฟัง
 • ๔.จาคสาระ แก่นคือการเสียสละ
Read More

ปีติพจน์

 • ท่านเจ้าคุณประยุทธ
  เสาหลักและปราการ
  ท่านเจ้าคณุพระวิเทศธรรมรังษี เป็นพระเถระรัตตัญญูสำหรับงานพระศาสนาในสหรัฐอเมริกา ท่านรู้เห็นทํางานพระศาสนาอยู่ในประเทศนี้อย่างมั่นคงยั่งยืนต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่ยุคต้นไม่ขาดตอนจนถึงปัจจุบันขณะนี้ นอกจากเป็นศูนย์รวมใจให้พุทธศาสนิกไทยในวอชิงตัน,ดี.ซี. และถิ่นใกล้เคียงแล้ว ท่านเป็นหลักที่พึ่งพิงของชาวพทุธให้ยืนหยัดอยู่กับพระธรรมวินัยและก้าวไปในทางแห่งกุศล พร้อมทั้งเป็นปราการที่ป้องกันภัยแห่งปรัปวาทต่อพระพุทธศาสนธรรม….

  — พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ๓ เมษายน ๒๕๔๓ (ปัจจุบันดํารงสมณศักดิ์พระพรหมคุณาภรณ์)
 • Michael
  ธรรมเครื่องเจริญอายุ
  ความมีอายุยืนเป็นที่ปรารถนาของคนสามัญทั่วไป ทางพระพุทธศาสนามีคำสอนเรื่องความมีอายุยืนไว้ ๒ ประการ คือ ๑.อดีตกรรม ๒.ปัจจุบันกรรม เรื่องอดีตกรรมปรากฏอยู่ในพระไตรปฎิก เช่น จูฬกรรมวิภังคสูตร เป็นต้น เรื่องปัจจุบันกรรมปรากฏอยู่ในบทอนุโมทนาที่พระท่านสวด และทราบกันเป็นส่วนมากที่ว่า “อภิวาทนสีลีสฺส นิจฺจํ วุฑฺฒาปจายิโน จตฺตาโร ธมฺมาวฑฺฒนฺติ อายุ วณฺโณ สุขํ พลํ” พอจะประมวลความได้ว่า ธรรมที่เป็นเหตุให้มีอายุยืนมี ๒ ประการ คือ อภิวาทนสีละ การนิยมการไหว้กราบ และวุฑฒาปจายนะ ความอ่อนน้อมต่อท่านผู้เจริญ ท่านเจ้าคุณพระวิเทศธรรมรังษี(สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท)

  — (สมเด็จพระพุฒาจารย์)ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วัดสระเกศ
 • เจ้าคุณสมเด็จวัดปากน้ำ
  อัฎฐาสีติวัสสายุวัฒนมงคลกถา
  ยาวกีวญฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขู เย เต ภิกฺขู เถรา รตฺตญฺญู จิรปพฺพชิตา สงฺฆปิตโร สงฺฆปริณายกา เต สกฺกริสฺสนฺติ ครุกริสฺสนฺติ มาเนสฺสนฺติ ปูเชสฺสนฺติ เตสญฺจ โสตพฺพํ มญฺญิสฺสนฺติ วุฑฺฒิเยว ภิกฺขเว ภิกฺขูนํ ปาฏิกงฺขา โน ปริหานิ.”ตราบเท่าที่ภิกษุทั้งหลายยังสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ท่านผู้เป็นเถระ เป็นรัตตัญญู บวชมานาน เป็นสังฆบิดร เป็นผู้นำสงฆ์ และเชื่อฟังคำของท่านจะได้แต่ความเจริญ ไม่มีเสื่อมเลย”เจ้าคุณพระวิเทศธรรมรังษี(สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท) ประธานสงฆ์วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เป็นพระมหาเถระที่อัธยาศัยไมตรีงดงาม รอบรู้ในกิจน้อยใหญ่..

  —(สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์)เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖
Read More