ปีติพจน์

These are some testimonials that have been sent in by users:

Jeff Fritz

เสาหลักและปราการ
ท่านเจ้าคณุพระวิเทศธรรมรังษี เป็นพระเถระรัตตัญญูสำหรับงานพระศาสนาในสหรัฐอเมริกา ท่านรู้เห็นทํางานพระศาสนาอยู่ในประเทศนี้อย่างมั่นคงยั่งยืนต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่ยุคต้นไม่ขาดตอนจนถึงปัจจุบันขณะนี้ นอกจากเป็นศูนย์รวมใจให้พุทธศาสนิกไทยในวอชิงตัน,ดี.ซี. และถิ่นใกล้เคียงแล้ว ท่านเป็นหลักที่พึ่งพิงของชาวพทุธให้ยืนหยัดอยู่กับพระธรรมวินัยและก้าวไปในทางแห่งกุศล พร้อมทั้งเป็นปราการที่ป้องกันภัยแห่งปรัปวาทต่อพระพุทธศาสนธรรม ในโอกาสที่สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาพร้อมด้วยศิษยานุศิษย์และอุบาสกอุบาสิกา จัดงานบุญมงคลพิธีสมโภชถวายมุทิตาสักการะครั้งนี้ แม้อยู่ห่างไกล ก็ขอรวมใจโมทนาและส่งกัลยาณจิตอ้างอิงคุณพระรัตนตรัยอภิบาลท่านเจ้าคุณพระวิเทศธรรมรังษีให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง เพื่อเป็นเสาหลักและเป็นปราการแห่งพระพุทธศาสนาตลอดกาลยาวนาน

— พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ๓ เมษายน ๒๕๔๓ (ปัจจุบันดํารงสมณศักดิ์พระพรหมคุณาภรณ์)

ธรรมเครื่องเจริญอายุ
ความมีอายุยืนเป็นที่ปรารถนาของคนสามัญทั่วไป ทางพระพุทธศาสนามีคำสอนเรื่องความมีอายุยืนไว้ ๒ ประการ คือ ๑.อดีตกรรม ๒.ปัจจุบันกรรม เรื่องอดีตกรรมปรากฏอยู่ในพระไตรปฎิก เช่น จูฬกรรมวิภังคสูตร เป็นต้น เรื่องปัจจุบันกรรมปรากฏอยู่ในบทอนุโมทนาที่พระท่านสวด และทราบกันเป็นส่วนมากที่ว่า “อภิวาทนสีลีสฺส นิจฺจํ วุฑฺฒาปจายิโน จตฺตาโร ธมฺมาวฑฺฒนฺติ อายุ วณฺโณ สุขํ พลํ” พอจะประมวลความได้ว่า ธรรมที่เป็นเหตุให้มีอายุยืนมี ๒ ประการ คือ อภิวาทนสีละ การนิยมการไหว้กราบ และวุฑฒาปจายนะ ความอ่อนน้อมต่อท่านผู้เจริญ ท่านเจ้าคุณพระวิเทศธรรมรังษี(สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท) ประธานสงฆ์วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เจริญอายุครบ ๘๘ ปี อีกเพราะมีธรรมเครื่องเจริญอายุคุ้มครอง และท่านเจ้าคุณได้บำเพ็ญประโยชน์แก่สถาบันชาติสถาบันพระศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยน้ำใจเสียสละอย่างสูงยิ่งชีวิตของท่านเจ้าคุณจึงงดงามดังปรากฏ.

— (สมเด็จพระพุฒาจารย์)ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วัดสระเกศ
Jeremy Shields
Nymia

อัฎฐาสีติวัสสายุวัฒนมงคลกถา
ยาวกีวญฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขู เย เต ภิกฺขู เถรา รตฺตญฺญู จิรปพฺพชิตา สงฺฆปิตโร สงฺฆปริณายกา เต สกฺกริสฺสนฺติ ครุกริสฺสนฺติ มาเนสฺสนฺติ ปูเชสฺสนฺติ เตสญฺจ โสตพฺพํ มญฺญิสฺสนฺติ วุฑฺฒิเยว ภิกฺขเว ภิกฺขูนํ ปาฏิกงฺขา โน ปริหานิ.”ตราบเท่าที่ภิกษุทั้งหลายยังสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ท่านผู้เป็นเถระ เป็นรัตตัญญู บวชมานาน เป็นสังฆบิดร เป็นผู้นำสงฆ์ และเชื่อฟังคำของท่านจะได้แต่ความเจริญ ไม่มีเสื่อมเลย”เจ้าคุณพระวิเทศธรรมรังษี(สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท) ประธานสงฆ์วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เป็นพระมหาเถระที่อัธยาศัยไมตรีงดงาม รอบรู้ในกิจน้อยใหญ่ มีอายุพรรษากาลมากเป็นสังฆปาโมกข์ผู้รังสฤษฏ์ความสมัครสมานในหมู่คณะ เป็นเนื้อนาบุญของประชาชนทั้งหลายในประเทศสหรัฐอเมริกา ตรงตามหลักแห่งภิกขุอปริหานิยธัมมสูตรธรรมเนียมโบราณ ถือว่า การมีอายุบรรจบครบรอบปี นับเป็นโชคลาภอย่างหนึ่ง ควรแก่การยินดี เมื่อรู้สึกเช่นนี้ ควรจะรำลึกถึงบุพพการี บิดา มารดา ผู้เป็นประดุจเทพที่คุ้มครองให้เราร่มเย็นเป็นสุขได้ถึงทุกวันนี้ จัดหาสักการะไปบูชาท่าน จากนั้นจึงบำเพ็ญกุศลที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและผู้อื่นหรือทำบุญวันเกิด อันมีจุดมุ่งหมายให้ชีวิตมีความสุขโดยอาศัยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครอง ทำใจให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท บำเพ็ญทาน การกุศล หันหาสุจริตธรรมที่สูงยิ่งๆ ขึ้นไป ในวโรกาสที่เจ้าคุณพระวิเทศธรรมรังษีจะมีอายุวัฒนมงคล ๘๘ ปี ขอกุศลทั้งปวงนี้ จงอำนวยผลให้เจ้าคุณพระวิเทศธรรมรังษี และคณะศิษยานุศิษย์ผู้มั่นในกตัญญูกตเวที จงเป็นผู้เจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดกาลเป็นนิจเทอญฯ

—(สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์)เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “โย โหติ พฺยตฺโต จ วิสารโท พหุสฺสุโต ธมฺมธโร จ โหติ ธมฺมสฺส โหติ อนุธมฺมจารี ส ตาทิโส วุจฺจติ สงฺฆโสภโณติ” แปลว่า ผู้ใดเป็นคนฉลาด กล้าหาญ มีความรู้ดี เป็นผู้ทรงจำพระธรรมและปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรม ผู้นั้น เรียกว่าเป็นสังฆโสภณ
พระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมรังษี หรือ หลวงตาชี เป็นพระสังฆโสภณ คือทำให้หมู่คณะงดงาม เพราะท่านมีคุณธรรมทั้ง ๕ประการข้างต้น เป็นพระกล้วยไม้ ไปอยู่ที่ไหนก็ดี ความงดงามขึ้นที่นั่น อยู่ประเทศไทย คณะสงฆ์ประเทศไทยก็งดงาม ครั้นมามาอยู่กรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ทำให้คณะสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกางดงาม ในโอกาสที่พระเดชพระคุณเจริญอายุวัฒนมงคล ๘๘ ปี ขอตั้งกัลยาณจิตอธิษฐานให้พระเดชพระคุณเจริญรุ่งเรือง งอกงามไพบูลย์ในร่มธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร เป็นผู้นำทางสติปัญญาของศิษยานุศิษย์ตราบนานเท่านาน

— พระพรหมบัณฑิต(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการมหาเถรสมาคม
Alex Moskalyuk
Emory

Dear Most Venerable Phra Vithesdhammarangsi (Luang-ta Chi) The Abbot of Wat Thai D.C.
May your 88th birthday be another year to celebrate and rejoice in all the great Dhamma activities, which have radiated under your direction. Like a sun, which illuminates the world from darkness, may the light of your actions continue to benefit so many beings including your Thai community and all the lay followers of the Triple Gem.I send you all my very best wishes and prayers for another wonderful year ahead in your temple and in Thailand. May your health be strong for the Sangha. May your shining wisdom be brighter for the Sangha. And, may all devotees dedicate their energy towards the goal of developing the Buddhasasana in the land of America and beyond.With much love,

— Wangmo Dixey A simple upasika who is blessed to have met you in this life-time.May 18th, 2013