พระผู้เป็นสังฆโสภณ

พระผู้เป็นสังฆโสภณ

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “โย โหติ พฺยตฺโต จ วิสารโท พหุสฺสุโต
ธมฺมธโร จ โหติ ธมฺมสฺส โหติ อนุธมฺมจารี ส ตาทิโส วุจฺจติ สงฺฆโสภโณติ”
แปลว่า ผู้ใดเป็นคนฉลาด กล้าหาญ มีความรู้ดี เป็นผู้ทรงจำพระธรรมและปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรม ผู้นั้น เรียกว่าเป็นสังฆโสภณ
พระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมรังษี หรือ หลวงตาชี เป็นพระสังฆโสภณ คือทำให้หมู่คณะงดงาม เพราะท่านมีคุณธรรมทั้ง ๕ประการข้างต้น เป็นพระกล้วยไม้ ไปอยู่ที่ไหนก็ดี ความงดงามขึ้นที่นั่น อยู่ประเทศไทย คณะสงฆ์ประเทศไทยก็งดงาม ครั้นมามาอยู่กรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ทำให้คณะสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกางดงาม
ในโอกาสที่พระเดชพระคุณเจริญอายุวัฒนมงคล ๘๘ ปี ขอตั้งกัลยาณจิตอธิษฐานให้พระเดชพระคุณเจริญรุ่งเรือง งอกงามไพบูลย์ในร่มธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร เป็นผู้นำทางสติปัญญาของศิษยานุศิษย์ตราบนานเท่านาน
พระพรหมบัณฑิต
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กรรมการมหาเถรสมาคม

กรุณากดอ่านเนื้อหาหนังสือทั้งหมดที่นี่ Download

  • Date: ๙ มิถุนายน ๒๔๔๖
  • Skills: พระผู้เป็นสังฆโสภณ
  • Link: http://luangtachi.org
  • พระผู้เป็นสังฆโสภณ