Dhamma Today

สวัสดีปีใหม่  ๒๕๕๙

ปีสองห้า              ห้าเก้า         เราทุกท่าน

จงประสาน           ความรัก      สามัคคี

เพื่อสรรค์สร้าง       คุณธรรม     และความดี

ให้เป็นศรี             แก่สังคม      ได้ร่มเย็น

เมื่อสังคม     ร่มเย็น        อยู่เป็นสุข

ไม่มีทุกข์              เวรภัย         ไร้ทุกข์เข็ญ

คนทุกคน             ในสังคม      ก็ร่มเย็น

ไม่ทุกข์เข็ญ           สุขสบาย      ทั้งกาย-ใจ

การที่คน      ในสังคม      จะเป็นสุข

ไม่ต้องทุกข์           ระทม         ขมขื่นใจ

ให้ทุกคน              ในสังคม      รวมน้ำใจ

ให้ฝักใฝ่               ในความดี     มีพลัง

ถ้าทุกคน      ในสังคม      รวมพลัง

มีใจตั้ง                ในความดี     ก็มีหวัง

ให้ทุกสิ่ง              เป็นไป        ได้ดังหวัง

เพราะพลัง            สรรค์สร้าง    ทางเจริญ

ความเจริญ   รุ่งเรือง        เป็นเรื่องหลัก

ให้ทุกคน              รู้จัก           สรรเสริญ

คือทุกคน             ต้องมีใจ       ใฝ่เพลิดเพลิน

ความเจริญ           ก็ตามมา      พาร่มเย็น

ถ้าทุกคน      ในปีใหม่      ใจสดชื่น

หลับหรือตื่น          ก็เป็นสุข      ไม่ทุกข์เข็ญ

เพราะจิตใจ          ของเขา       นั่นเยือกเย็น

เขาก็เป็น              คนมีสุข       ทุกเวลา

ด้วยเหตุนี้     ปราชญ์เมธี   จึงเตือนตัก

ให้ทุกคน              รู้จัก           เลือกสรรหา

ครองชีวิต             อยู่ในโลก     ด้วยปัญญา

ไร้ปัญหา              สงบเย็น       เป็นนิรันดร์

ในปีใหม่      สองห้า        ห้าเก้านี้

หลวงตาชี             ขออวยชัย     ให้สุขสันต์

ให้ทุกคน              ใช้ธรรมะ     อยู่ร่วมกัน

จะสุขสันต์            ตลอดไป      นี้ใหม่จริง

ขออวยชัย     ให้พร         ในตอนจบ

ให้ทุกคน              ประสบ       ความสุขจริง

ทำ, พูด, คิด          สิ่งใด          ให้สมจริง

ทุกทุกสิ่ง              ให้สมหวัง     ดังพรเทอญ ฯ

 

หลวงตาชี

วัดไทยฯ ดี.ซี.